Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 2104665
e-mail: info@satel.com.pl

katalog/produkcja
Gniazda abonenckie RTV
GAR-BG-DK
GAR-2TVP4/7RP1
GAR-2F-2TVP4/7RP1
GAR-1TVP4/10RP1
GAR-2F-1TVP4/10FRP1
GAR-2F-BG-DK
GAR-FF-2TVP4/7RP1
GAR-FF-1TVP4/10RP1
GAR-TVP8/RS5
GAR-2F-TVP8/RS5
GAR-F-2TVP4/7RP1
GAR-F-1TVP4/10RP1
GAR-F-4TVP4/7RP7
GAR-F-2TVP10/RP10
GAR-2TVP4/7RP4
GAR-2F-2TVP4/7RP4
GAR-1TVP4/10RP4
GAR-2F-1TVP4/10RP4
GAR-2TVP10/7RP10
GAR-2F-2TVP10/7RP10
GAP-xx...-BG-DK
GAP-2F-xx...-BG-DK
GAP-FF-xx-BG-DK

Gniazda abonenckie RTV SAT
GAR-RTV-BG-SAT 2,4
GAR-BG-DK sat 2,4

Gniazda multimedialne
GAR-TVP8/RS5/D
GAR-3F-TVP8/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP8/RS5/D
GAR-F-TVRP10/D
GAR-FF-TVR10/D
GAR-F-TVR11/D
GAR-F-TVR11/2D
GAR-TVP9/RS5/D
GAR-3F-TVP9/RS5/D
GAR-FF-RN-TVP9/RS5/D
GAR-TVP10/RP10/D
GAR-3F-TVP10/RP10/D
GAR-FF-RN-TVP10/RP10/D
GAR-FF-P-TVP10/RP10/D
GAR-TVP10/RP12/D
GAR-3F-TVP10/RP12/D
GAR-TVP14/RS5/D
GAR-3F-TVP14/RS5/D
GAR-TVRP10/D
GAR-2F-TVRP10/D
GAP-14-TVP10/RP12/D
GAP-14-3F-TVP10/RP12/D
GAP-10-TVP9/RS5/D
GAP-10-3F-TVP9/RS5/D
GAP-FF-R2N-10-TVP9/RS5/D
ZSDZ-2
ZSD47Z30

Gniazda telefoniczne
GAT-M4-1R
GAT-M4-1N
GAT-M4-2R
GAT-M4-2N

Gniazda modułowe
GMT-M6-2n
GMK-M8-2n kat.5
GMT/K-M6-M8-2n

Gniazda inne
GIS-F1-1/NP
GIS-F1-2/P
GIS-M6-F1/P
GAI-M6-F n/p
GAI-M8-F n/p
GAV
GG
SEPARATOR SG-1

Filtry
FPP
FDP65
FDP1xx , 2xx
FDP470
FDP590
FDP606
FGP47D1z
FGP174 FGP182
FGP87/DZ1/DZ2

Rozgałęźniki
PRS 0204F
PRS 0305F
PRS 0407F
PRS 0610F
PRS 0811F

Odgałęźniki
POS 01
POS 02
POS 03
POS 04
POS 05
POS 06
POS 08
POS 0614
POS 0814

Zasilacze magistralne
PSA
PSU
Automatyka US-03

UKŁAD AUTOMATYKI US-03


UKŁAD AUTOMATYKI US-03

Opis techniczny sterownika US-03, przeznaczonego do stosowania w zasilaczach typu PSU firmy SATEL S.A. *

Sterownik US-03 przeznaczony jest do sterowania zarówno zasilaczy typu PSU-06 i PSU-10. Różnica polega na ustaleniu progu zadziałania układu przeciwzwarciowego na poziomie 4 lub 10 amper. Wybór tej wartości dokonywany jest poprzez zwarcie (4A) lub rozwarcie (10A) zworki "Ustaw. prądu". Oprócz kontroli prądu zasilacza w układzie mierzone jest napięcie transformatora.


Opis wszystkich stanów i ich sygnalizacja znajduje się w Tabeli 1.

      STAN PRACY ZASILACZA
Miga - - Wyłączony
Świeci - - Zasilacz w stanie kontroli (włączony)
- Miga - Odlicza czas od wykrycia zaniku zasilania do uruchomienia zasilacza
- Świeci - Zasilacz uruchomiony
Świeci - Świeci Awaria bezpiecznika wyjściowego (alarm ten należy skasować przyciskiem "KAS ALAR"
Świeci Migają naprzemiennie Przekroczenie dopuszczalnego napięcia w linii
Świeci Migają razem Zbyt niskie napięcie na transformatorze
Świeci Świeci Świeci Zbyt wysokie napięcie na transformatorze

Czas zwłoki, od wykrycia zaniku napięcia do uruchomienia zasilacza. ustalono na 7,5s (wersja A) i 5,5s (wersja B). Czasy odłączenia po wystąpieniu przeciążenia skrócono do 3,5s (wersja A) i 2,5s (wersja B). W sterowniku dodano także możliwość ustawienia czasu chwilowego zamrożenia układu przeciwzwarciowego po przejściu zasilacza w stan pracy. Służy do tego zworka "czas". W stanie rozwartym mamy 1,2s a po zwarciu 0,6s.
Układ kontroli napięcia transformatora wykrywa przekroczenie dopuszczalnego poziomu - zarówno w górę jak i w dół. Zapobiega to podaniu napięcia w linię sygnałową przy uszkodzeniu transformatora. Przekroczenie górnej granicy napięcia (ok. 84V na najwyższym uzwojeniu) sygnalizowane jest ciągłym świeceniem wszystkich diod LED i oznaczać może uszkodzenie transformatora, bądź sieci 220V. Przekroczenie dolnej granicy (ok. 40V) może oznaczać uszkodzenie bezpiecznika sieciowego jak i samego transformatora i sygnalizowane jest ciągłym świeceniem diody żółtej i wspólnym miganiem zielonej i czerwonej.
Układ kontroli napięcia linii działa analogicznie do układu kontroli napięcia transformatora. Po spadku napięcia poniżej ok. 25V (zasilacz w stanie kontroli) sterownik rozpoczyna procedurę uruchomienia zasilacza. Jeśli po przejściu zasilacza w stan pracy napięcie w linii nie pojawi się, po okresie 1s uruchamia się alarm przepalenia bezpiecznika wyjściowego sygnalizowany ciągłym świeceniem diody żółtej i czerwonej (alarm ten kasuje się przyciskiem "Kas. Al.").
W przypadku wystąpienia na linii napięcia wyższego niż ok. 84 V (bez względu, czy zasilacz jest w stanie pracy czy na czuwaniu) stan ten sygnalizowany jest ciągłym świeceniem diody żółtej i naprzemiennym miganiem diody zielonej i czerwonej. W przypadku, gdy zasilacz aktualnie podaje napięcie w linię sterownik natychmiast je odłącza.
Układ kontroli prądu mierzy rzeczywistą wartość płynącego prądu. Pozwala to na precyzyjną i szybką kontrolę oraz reakcję na ewentualne przeciążenia. Szybkość reakcji sterownika na wystąpienie przeciążenia zawiera się w granicach od 18 do 26ms, w zależności od wielkości i momentu (w jakiej części półokresu) wystąpienia tego przeciążenia. Następnie układ przeciwzwarciowy odłącza zasilanie na okres 2,5s lub 3,5s (w zależności od wersji programu). Stan ten sygnalizowany jest miganiem diody czerwonej. Po tym czasie zasilanie zostaje ponownie włączone.
Mając na uwadze zwiększony pobór prądu podczas załączania się wszystkich odbiorników przez okres 600ms lub 1,2s (wybierany przez użytkownika poprzez zwarcie lub rozwarcie zworki "czas") od momentu przejścia zasilacza w stan pracy układ przeciwzwarciowy jest nieaktywny. Zapobiega to natychmiastowemu wykryciu przeciążenia i wyłączeniu zasilacza po podaniu napięcia w linię.
Koncepcja kontroli prądu została oparta na pomiarze prądu przemiennego metodą indukcyjną. Założeniem było uzyskanie maksymalnej szybkości przy jak największej dokładności pomiaru. Zaprojektowany przetwornik prąd / napięcie pozwolił na uzyskanie stabilnego napięcia pomiarowego dla procesora z przetwarzania prądu przemiennego a zarazem uzyskanie jak największej szybkości działania przysporzyło wiele problemów. Przetwornik był testowany na odbiornikach o współczynniku mocy od 0,6 do 1. Różnica we wskazaniach przetwornika przy prądzie zasilacza 10A mierzonym miernikiem TRUE RMS wyniosła poniżej 1A. Dokładność wyskalowanego układu przeciwzwarciowego wynosi ± 0,5A.

* Układy sterowników typu US-03 mogą być również stosowane do zasilaczy typu ZM-60U i ZM-60/10 produkcji MIAP.


1 1 1 1 1 1